ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

петък, 12 октомври 2012 г.

36.


45. ФИЗИЧЕСКИ ПОЗДРАВИ ОТ НЕГАТИВНО ОРИЕНТИРАНИ СЪЩНОСТИ

(Карла беше подложена на психически атаки през по-голямата част от транс  ченълингите)

I.  ПРОЦЕСЪТ

РА. Отрицателната същност от 5 измерение става осъзната за възникващата сила в 3-то измерение. Тази сила има възможността да енергетизира онези същности от 3-то измерение, които биха могли да бъдат готови за урожая. Тази негативна същност желае да изключите този източник на сила. Тя изпраща своите легиони от 4-то измерение. Изкушенията се предлагат на егото. Ако те се игнорира, същността решава, че трябва да опита да се деформира.

Тя е обвързана чрез 1-ва деформация но може да се възползва от всяка деформация чрез свободната си воля. Изборът на свободната воля на средства за деформации преди инкарнацията на инструмента физическия преносител изглежда  най-обещаващ за постигане на целта  (B3, 140)

II. РАЗГЛЕЖДАЙТЕ "АТАКИТЕ" НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СЪЩНОСТИ ОТ 4-ТО И 5-ТО ИЗМЕРЕНИЕ КАТО ФИЗИЧЕСКИ ПОЗДРАВИ

А. ВИЖДАЙТЕ СЪЗДАТЕЛЯ ВЪВ ВСИЧКИ СЪЩНОСТИ

Джим McCarty: "Ако някой желае да гледа на такъв  поздрав  като на силна атака, това се превръща в преживяване. Въпреки това, някой може да избере да вижда твореца във всичките същности и събития, то той може също така да възхвалява и търси светлината в рамките на всяка ситуация. След това това ще се превърне в опит. (B5, 47)

Б. СЪЩНОСТИТЕ ОТ 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ МОГАТ ЕДИНСТВЕНО НА ИЗПОЛЗВАТ ЕГОТО, ЗА ДА НИ ВЪЗДЕЙСТВАТ

RA:  5-тото измерение осъзнава трудностите, породени от светлината (т.е., тази група е канализирана от Ra) и ръководи отрицателните същности от 4-то измерение как да търсят целенасочено възможности за атакуване на групите. Ако изкушенията в 4-то измерение по отношение на деформациите на егото не са успешни, същността от 5-то измерение тогава започва да мисли за премахването на светлината (т.е., което прави тялото на Карла нежизнеспособно). (B3, 84)

RA: На същностите от 4-то измерение  липсва изтънчеността и магически практики, които опитността на 5-то измерение предлага. (B1, 106)

В. ПОЗДРАВИТЕ ОТ СЪЩНОСТИ ОТ 5-ТО ИЗМЕРЕНИЕ СА РЯДКОСТ

Въпрос: Не е ли необичайно, че отрицателната същност от 5-то измерение би направило това ( да атакува Карла), вместо да изпрати служител от 4-то измерение? (B3, 85)

RA: това е вярно.

Почти Всички положителни канали и групи могат да бъдат понижени в тяхната позитивност или да се превърнат в напълно безполезни чрез това, което може да се нарече изкушения, които се предлагат чрез негативните мисловни форми в 4-то измерение.

Те могат да предложат много деформации.

Те предполагат деформации към възвеличаване на себе си или към разцвета на организацията в по някой политически, социален или финансов начин. Тези деформации премахват фокуса от безкрайния един източник на любов и светлина,

, на който ние всички сме пратеници; без себелюбие и знаеки, че ние сме себе си, но и най-малката част от Твореца, една малка част от великолепната цялост на безкрайния интелект. (B3, 85)

Г.  СЪЩНОСТИТЕ ОТ 5-ТО ИЗМЕРЕНИЕ СА ПО-СПОСОБНИ ДА ПРЕМИНАТ КАРАНТИНАТА

RA: Тази същност от 5-то измерение е в състояние да проникне  в конфигурацията на полето време / пространство на този конкретен субект (Карла). Тя е проникнала през карантината, без каквото и да е превозно средство, тъй като по този начин е по-лесно да се избегне хващането в мрежата на Пазителите. (B3, 130)

Д. РАЗУМНИТЕ СЪЗНАНИЯ ОТ 5-ТО ИЗМЕРЕНИЕ СА СПОСОБНИ ДА ИЗПОЛЗВАТ СИЛАТА НА ВНУШЕНИЕТО ДИРЕКТНО В СЪЗНАНИЕТО

РA: Съзнанието е изпратено напред , без превозното средство, като светлина. Светлината ще заработи незабавно върху нетонизирания индивид чрез предложение, което е излизане пред обмена, тъй като предположението е че няма обмен.

Тази същност (Карла), както всеки в тази група, е достатъчно обучена в начините на излъчване на любов и светлина, така че в голяма степен не е податлива на внушение.

Въпреки това, във физическото тяло на Карла има предпоставка, която се използва максимално от негативната същност, която се надява, например чрез увеличаване на виенето на свят, да я предизвика да падне или да изкочи на улицата насред преминаващите коли, имайки нарушена визия. (B3, 130)

[Забележка: Бившата приятелна на Уилкок Сабрина, изкочи на оживена улица и за малко не бе убита през 2001 г.. Тя в крайна сметка е ОК, и е в състояние да ходи, но беше твърде шокиращо. Това стана само една седмица, след като присъства на брифинг - Разкриване на проекта през 2001 г., където 39 свидетели дадоха доказателство на участието им с НЛО-та пред медиите и поканените членове на Конгреса.]

Е. ТЕ МОГАТ ЕДИНСТВЕНО ДА  ТАКУВАТ" ЧРЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪЩЕСТВУВАЩИ НАРУШЕНИЯ

RA: Може да очаквате тази психична атака да бъде постоянна, тъй като този инструментът е бил под наблюдение от негативно ориентирани същности в продължение на известно време. Атаката сега е в областта на бъбреците и пикочните пътища. Налице е също така деформация под формата на артрит. (B3, 87)

Въпрос: Има ли нещо, което можем да направим, за да се облекчи тази атака?

RA: Не, но разбирането на неговия механизъм може да бъде от помощ.

Група "Орион" не може да се намесва директно, а само чрез съществуваща деформация в комплекса на ума / тялото / духа. (B3, 42)

Г. ЕДИН ДЕН ИНТЕНЗИТЕТА НА "Атаките" НАД КАРЛА СЕ ПОВИШИ

Въпрос: Може ли да ми кажете причината за засилването на тази психична атака?

RA: Причината е интензивното търсене на това, което вие наричате просветление. Търсенето по вашите работи не е спадало, а се е увеличило. (B3, 148)

Въпрос: Каква е целта на същността от Орион предприятието по отношение на този субект (Карла) ?

RA: Същността от Орион  желае да премахнете този инструмент (Карла). (B3, 187)

Въпрос: Дали това е същност от 4-то или 5-то измерение?

RA: Този инструмент е поздравяван от същност от Орион в 5-то измерение, която е загубила част от своята полярност поради липсата на диктатура над склонността на тялото на инструмента. (B3, 187)

RA: Карла е привлякла вниманието на СВЕТЛИННА СЪЩНОСТ от Орион. Това е изключително рядко (B3, 186-187)

36.

45. PSYCHIC GREETINGS BY NEGATIVELY ORIENTED ENTITIES
(Carla was under psychic attack during most of the trance channeling)
I. THE PROCESS
RA. The 5th density negative entity becomes aware of power emerging into the 3rd density. This power has the capacity of energizing those 3rd density entities which may be available for harvest. This negative entity is desirous of disabling this power source. It sends its 4th density legions. Temptations are offered to one's ego. If they are ignored, the entity decides that it must attempt the disabling itself.
IT IS BOUND BY THE 1ST DISTORTION BUT MAY TAKE ADVANTAGE OF ANY FREE WILL DISTORTION. THE FREE-WILL, PRE-INCARNATIVE DISTORTIONS OF THE INSTRUMENT WITH REGARDS TO THE PHYSICAL VEHICLE SEEM THE MOST PROMISING TARGET. (B3, 140)

II. SEE "ATTACKS ” BY 4TH AND 5TH DENSITY NEGATIVE ENTITIES AS PSYCHIC GREETINGS
A. SEE THE CREATOR IN ALL ENTITIES
JIM MCCARTY: 'If one wishes to see such a greeting as a difficult attack, then that becomes the experience. However, one can choose to see the Creator in all entities and events, and also can praise and seek the light within any situation. Then that will tend to become the experience. (B5, 47)

B. 4TH DENSITY ENTITIES CAN ONLY USE THE EGO TO AFFECT US
RA: The 5th density sees the difficulty posed by the light (i.e., this group channeling Ra) and directs 4th density negative entities to seek targets of opportunity for attacking the group. If 4th density temptations toward distortions of the ego are not successful, the 5th density entity then thinks in terms of the removal of the light (i.e., making Carla's body unviable). (B3, 84)
RA: 4th density entities lack the subtlety and magical practice which the 5th density experience offers. (B1, 106)

C. GREETINGS FROM 5TH DENSITY ENTITIES ARE RARE
QUESTION: Isn't it unusual that a 5th density negative entity would do this (attack Carla) rather than sending a 4th density servant? (B3, 85)
RA: This is correct.
NEARLY ALL POSITIVE CHANNELS AND GROUPS MAY BE LESSENED IN THEIR POSITIVITY OR RENDERED QUITE USELESS BY WHAT YOU MIGHT CALL THE TEMPTATIONS OFFERED BY THE 4TH DENSITY NEGATIVE THOUGHT FORMS.
They may suggest many distortions.
THEY SUGGEST DISTORTIONS TOWARDS THE AGGRANDIZEMENT OF THE SELF OR TOWARDS THE FLOWERING OF THE ORGANIZATION IN SOME POLITICAL, SOCIAL OR FISCAL WAY. THESE DISTORTIONS REMOVE THE FOCUS FROM THE ONE INFINITE SOURCE OF LOVE AND LIGHT
of which we are all messengers; humble and knowing that we, of ourselves, are but the tiniest portion of the Creator, a small part of a magnificent entirety of infinite intelligence. (B3, 85)

D. 5TH DENSITY ENTITIES ARE MORE ABLE TO PENETRATE THE QUARANTINE
RA: This 5th density entity is able to penetrate in time/space configuration the field of this particular entity (Carla). It has moved through the quarantine without any vehicle and thus has been more able to escape detection by the net of Guardians. (B3, 130)

E. 5TH DENSITY CONSCIOUSNESSES CAN UTILIZE THE POWER OF SUGGESTION DIRECTLY IN THE MIND
RA: Consciousness is sent forth without vehicle as light. The light would work instantly upon an untuned individual by suggestion, that is the stepping out in front of the traffic because the suggestion is that there is no traffic.
This entity (Carla), as each in this group, is enough disciplined in the ways of love and light that it is not suggestible to any great extent.
However, there is a predisposition of Carla's physical body which this negative entity is making maximal use of it is hoping, for instance, by means of increasing dizziness, to cause her to fall or to indeed to walk in front of your traffic because of impaired vision. (B3, 130)
[Note: Wilcock's ex-girlfriend Sabrina walked in front of traffic and was almost killed in 2001. She ended up being OK, and able to walk, but it was quite a shock. This occurred only one week after they attended the Disclosure Project briefing in 2001, where 39 witnesses gave proof of their involvement with UFOs before the media and invited members of Congress.]  

F. THEY CAN ONLY "ATTACK ” THROUGH PRE-EXISTING DISTORTIONS
RA: You may expect this psychic attack to be constant as this instrument has been under observation by negatively oriented entities for some time. The attack now is in the area of the kidneys and urinary tract. There is also distortion in the form of arthritis. (B3, 87)
QUESTION: Is there anything we can do to alleviate this attack?
RA: No, but understanding its mechanism might be of aid.
The Orion group cannot interfere directly but only through preexisting distortions of mind/body/spirit complexes. (B3, 42)

G. ONE DAY THE INTENSITY OF THE 'ATTACKS' ON CARLA INCREASED
QUESTION: Can you tell me the reason for the intensification of this psychic attack?
RA: The cause is the intensive seeking for what you may call enlightenment. The seeking upon your parts has not abated, but intensified. (B3, 148)
QUESTION: What was the Orion entity's objective with respect to this entity (Carla)?
RA: The Orion entity wishes to remove the instrument (Carla). (B3, 187)
QUESTION: Is this a 4th or 5th density entity?
RA: The instrument is being greeted by a 5th density Orion entity which has lost some of its polarity due to its lack of dictatorship over the disposition of the instrument's body. (B3, 187)
RA: CARLA HAS ATTRACTED THE ATTENTION OF AN ORION LIGHT BEING. THIS IS EXTREMELY RARE. (B3, 186-187)

петък, 5 октомври 2012 г.

35.


44. ENTITIES OF NEGATIVE POLARIZATION
I. THE ELITE GROUP SEEKS TO ENSLAVE ALL OTHERS
RA: Consider a simple example of bad/good intentions, namely Adolf Hitler. The intention was to presumably unify by choosing the distortion complex called "elite ” (the Nazis) from a social memory complex (the German people) and then enslaving, by various effects, those who are seen by the distortion as non-elite.
The Orion group added to that the distortion thought of empire (i.e., conquer other countries). (B1, 100)
QUESTION: What is the purpose of the Orion group?
RA: Their purpose is conquest. (B1, 102)
RA: The negative polarization is greatly aided by the subjugation or enslavement of otherselves. The entity which enslaves the other or is able to dominate the other gains in negative polarity. The other-self loses negative polarity but it will gain in its desire for further negative polarization. (B3, 33)
RA: In negative thinking there is always the pecking order, and the power against power in separation. (B3, 82-83)
QUESTION: Assuming that a single negatively oriented entity is responsible for the recruiting of a harvested 3rd density entity and adds its polarity to his negative polarity and power, what type of benefit is this and how is it used by the entity? (B4, 108)
RA: The so-called pecking order within the negative group is immediately challenged. The entity with more power exercises that power to control more other-selves.
QUESTION: How is that power measured?
RA: In some cases there is a kind of battle, a battle of wills. The weapons consist of the light that can be formed by each contender.
In most cases where the shift of power has been obvious it is simply acknowledged. (B4, 108)

II. THEY PROGRAM THEIR INCARNATION FOR HEALTH, WEALTH, POWER AND CONTROL
RA: The negatively oriented entity will program for maximal separation from and control overall those things and conscious entities it perceives as other than the self. (B3, 28)
RA: A negatively oriented individual mind/body/spirit complex will ordinarily program (his next incarnation) for wealth, ease of existence and the utmost opportunity for power. Thus
many negative entities burst with the physical complex distortion you call heath. However, it may choose a polarized condition in order to improve the distortion towards negative states such as anger, hatred and frustration.
Such an entity may use an entire incarnative experience honing a blunt edge of hatred or anger so that it may polarize more towards the negative or separated pole. (B3, 28)

III. THEY ARE PROTECTED FROM OTHERS ACCORDING TO THEIR LEVEL
RA: There are those on the negative path who take great care in the preservation of the distortion your peoples perceive as fairness/ugliness. This fairness (i.e. beauty) is, of course, then used to manipulate other-selves. (B4, 103)
RA: Those who choose separation, that being the quality most indicative of the negative path, are protected from other-selves by a strength equivalent to their degree of transformation which the mind has experienced in the negative sense. Those on the positive path have no such protection against other-selves for upon that path the seeker encounters mirrors for reflection in each other-self it encounters. (B4, 201)

IV. THE NEGATIVE RAY PATTERN OMITS GREEN RAY (LOVE)
RA: The negative ray pattern is the red/orange/yellow moving directly to the blue, this (blue) being used only to contact intelligent infinity. (B2, 78)
RA: The 4th density entity is aware of the full array of possible methods of viewing the universe of the One Creator and it is convinced that the ignoring and non-use of the green-ray energy center will be the method most efficient in providing harvestability of 4th density. (B4, 107)
RA: The service-to-self choice is one which denies the very center of the spectrum, that being universal love. Therefore all that is built is based on an omission. This omission shall manifest in 4th density as the love of self; that is, the fullest expression of the orange and yellow energy centers which are then used to potentiate adepthood.
When 5th density has been achieved, the wisdom density is explored by entities which have no compassion, no universal love.
THEY EXPERIENCE THAT WHICH THEY WISH BY FREE CHOICE, BEING OF THE EARNEST OPINION THAT GREEN-RAY ENERGY IS FOLLY. (B4, 91)
RA: That which is not may be seen as a self-imposed darkness in which harmony is changed into a continuing disharmony.
However, that which is not cannot endure throughout the octave and as darkness eventually calls the light, so does that which is not eventually call that which is. (B4, 92)

V. THEIR USE OF ANGER
QUESTION: If an entity polarizes toward the service-to-self path, would anger have the same physical effect that it would have on the entity polarizing on the service-to-others path? Would it cause cancer for example?
RA: The catalytic mechanisms are not dependent on which polarity is chosen but on the use to which this catalyst is put. The entity which uses anger to polarize consciously on the positive or negative path does not experience the bodily catalyst but uses the catalyst in mental configuration. (B2, 108)
RA: The negatively oriented entity will funnel this energy into a practical means of venting the negative aspect of this emotion so as to obtain control over other-self or otherwise control the situation causing anger.
CONTROL IS THE KEY TO NEGATIVELY POLARIZED USE OF CATALYST. ACCEPTANCE IS THE KEY TO POSITIVELY POLARIZED USE OF CATALYST. BETWEEN THESE POLARITIES LIES THE POTENTIAL FOR THE CANCEROUS GROWTH OF TISSUE. (B2, 108)
QUESTION: Then if a negatively polarized entity is unable to control his own anger, he may get cancer. Is that correct?
RA: This is correct.
The negative polarization contains a great requirement for control and repression.
Emotion, which is of itself disorganized, needs to be repressed and then brought to the surface in an organized use in order to be useful to a negatively polarized entity. For example, negative entities may control and repress sexual desire in order that in the practice thereof, the will of the entity may be used to enforce itself upon the other-self with greater efficiency when the sexual behavior is allowed. (B2, 109)

VI. THEY HAVE A PROBLEM WITH SEPARATION AND SPIRITUAL ENTROPY
RA: In the Orion group there are a very few 3rd density, a larger number of 4th density, a similarly large number of 5th density, and very few of 6th density.
Their numbers are perhaps one tenth of ours as the problem of spiritual entropy causes them to experience constant disintegration of their social memory complexes. Their power is the same as ours.
THE LAW OF ONE BLINKS AT NEITHER THE LIGHT OR THE DARKNESS, BUT IS AVAILABLE FOR SERVICE TO SELF AS WELL AS SERVICE TO OTHERS.
(B1, 100)
Those seeking intelligent infinity through the use of service to self create the same amount of power but have constant difficulty because of the concept of separation which is implicit in seeking power over others. (B1, 100)
RA: Only very rarely is the social memory complex of negative polarity capable of acting totally as one being. The loss of polarity due to spiritual entropy is quite large. (B4, 108)

VII. THE LAW OF ONE IS AVAILABLE TO EITHER PATH
RA: It should be noted, and carefully pondered, and accepted, that the Law of One is available to any social memory complex striving together for any goal, be it service to others or service to self.
The laws are placed into operation and the illusion of space/time is used as a medium for the development of the results of the choices freely made. Thus all entities learn, no mater what they seek. (B1, 100)

RA: THOSE WHICH HAVE CHOSEN THE SERVICE-TO-SELF PATH HAVE SIMPLY USED THE VEILING PROCESS IN ORDER TO POTENTIATE THAT WHICH IS NOT. THIS IS AN ENTIRELY ACCEPTABLE METHOD OF SELF-KNOWLEDGE OF AND BY THE CREATOR. (B4, 91)

VIII. THE SPIRITUAL POWER OF THE NEGATIVE ENTITY
QUESTION: When the negative entity increases his power, for example through removing light, what kind of power is it?
RA: The power of which you speak is a spiritual power. The powers of the mind do not encompass such works as these. Consider the possibilities of moonlight. You are aware that we have described the Matrix of the Spirit as a Night. (B4, 49)
- Earlier: RA: The Matrix of the Spirit is what you may cal the Night of the Soul or Primeval Darkness. The Potentiator of the Spirit is light in its sudden and fiery form; i.e., lightning itself. (B4, 27)
The moonlight, then, offers either a true picture seen in shadow or a chimera and falsity. The power of falsity is as deep as is the power to discern truth from shadow. The shadow of hidden things is an infinite depth in which is stored the power of the One Infinite Creator.
The negative adept, then, is working with the power of hidden things (only partially) illuminated (and seen in a way) that can be false or true. To embrace falsity, to know it, and to seek it, and to use it gives a power that is most great.
This is the nature of the power of the visitor. This may shed some light upon the power of one who seeks to serve others, for the missteps in the night are oh! so easy. (B4, 49)
RA: The relationship of a 5th density negative to 4th density negative entities is one of the more powerful and the less powerful. Thus 4th density negative entities are willing slaves of such a 5th density entity, there being no doubt whatsoever of the relative power of each. (B4, 106)

RA: ANY ORGANIZATION WHICH DEMANDS OBEDIENCE WITHOUT QUESTION UPON THE BASIS OF RELATIVE POWER IS FUNCTIONING ACCORDING TO THE ABOVE DESCRIBED PLAN. (B4, 106)

35.


44. СЪЩНОСТИ С ОТРИЦАТЕЛНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

I. ЕЛИТНАТА ГРУПА ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПОРОБИ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ

RA: Да вземем един прост пример за лоши / добри намерения, а именно Адолф Хитлер. Намерението било, както може да се предполага, обединяване чрез избор на комплекс деформация, наречен "елит" (нацистите) от социален комплекс на памет (германския народ) и след това заробване, по различни начини, тези, които се възприемат от деформацията като не-елит.

Групата от Орион добави към това деформационна мисъл за империя (т.е., да завладее други страни). (В1, 100)

Въпрос: Каква е целта на групата от "Орион"?

RA: Тяхната цел е завоевание. (B1, 102)

RA:, Отрицателната поляризация е силно подпомогната от подчиняването и поробването на другите. Лице, което заробва другия или е в състояние да доминира над други добива отрицателна полярност. Другата същност загубва отрицателната полярност, но по нейно желание ще получи по-нататъшна негативна поляризация. (B3, 33)

RA: В негативното мислене винаги има обществена йерархия, и сила срещу сила в разделетието. (B3, 82-83)

ВЪПРОС: Ако приемем, че една негативно ориентирана същност е отговорна за увеличаването на прибирането на узряла в 3-то измерение същност и добавя своята полярност към неговата отрицателна полярност и сила, какъв вид облага е това и как се използва от същността?  (B4, 108)

RA: Така нареченият множествен ред, който в рамките на отрицателната група веднага се подлага на съмение. Същността с повече мощ упражнява тази мощ, за да конкролира повече други същности.

ВЪПРО: Как се измерва тази мощ?

RA: В някои случаи има един вид битка, борба за надмощие. Оръжията се състоят от светлина, която може да се образува от всеки претендент.

В повечето случаи, там, където силата обръща посоката си видно, просто се признава. (B4, 108)

II. ТЕ ПРОГРАМИРАТ ТЕХНИТЕ ИНКАРНАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БОГАТСТВО, ВЛАСТ И КОНТРОЛ

RA: Отрицателно ориентираната същност ще се програмира за максимално разделяне, както и да контролира напълно  тези неща, и разумните субекти ще я възприемат като различна от самите тях. (B3, 28)

RA: Един негативно ориентиран  индивидуален комплекс от ум / тяло / дух обикновено програмира (следващото си въплъщение) за богатство, лекота на битието и най-голяма възможност за регулиране на силата. Много от негативните същности избухнаха със сложно физическо изкривяване. Те могат също така да изберат поляризирано състояние с цел подобряване на изкривяването в посока на негативните състояния като гняв, омраза и чувство на неудовлетвореност.

Такава същност може да използва опита на една цяла инкарнация, омекотявайки острите прояви на омраза или гняв, така че да се поляризира повече към отрицателния полюс или разделението. (B3, 28)

III. ТЕ СА ЗАЩИТЕНИ ОТ ДРУГИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЯХНОТО НИВО

RA: Има хора, избрали отрицателния път, които полагат невероятно големи грижи в опазването на деформацията на вашите народи, възприемана като справедливост / грозота. Тази справедливост (т.е. красотата) , разбира се, след това се използва за манипулиране на другите. (B4, 103)

RA: Тези, които избират разделението, и които най-често вървят по отрицателния път, са защитени от другите същности чрез сила, еквивалентна на степента им на трансформация, която умът им е преживял в негативен смисъл. Онези, на положителния път, нямат такава защита срещу другите по този път, където търсещия случайно се сблъсква с отразителни огледала при всяка друга същност, която среща. (B4, 201)

IV. НЕГАТИВНИЯТ МОДЕЛ ЛЪЧ ПРОПУСКА ЗЕЛЕНИЯТ ЛЪЧ (ЛЮБОВ)

RA: Негативният модел лъч е червено / оранжево / жълто се измества директно в синьо, този (в синьо) се използва само за да се свържете с интелигентен безкрайност. (B2, 78)

RA: Същностите от 4-то измерение са наясно с пълния набор от възможни методи за гледане на вселената от Единия Създадетел и са убедени, че игнорирането и неизползването на енергийния център на зеления лъч ще бъде методът, който е най-ефективен в осигуряването на урожай в четвърто измерение. (B4, 107)

RA: Изборът на служба към себе си в същността си е такъв, че отрича самия център на спектъра, който всъщност е универсалната любов. Затова всичко, което е построено, се основава на бездействие. Този пропуск се проявява в 4-то измерение  като любов към себе си, това е най-пълният израз на оранжевият и и жълтият енергийни центрове, които се използват след това да потенцират общество от адепти.

Когато е постигнато пето измерение, измерението на мъдростта се изследва от същности, които не притежават нито състрадание, нито универсална любов.

ТЕ ПРЕЖИВЯВАТ ТОВА, КОИТО ВСИЧКИ ТЕ БИХА СИ ПОЖЕЛАЛИ ПРИ ПРАВО НА СВОБОДЕН ИЗБОР, СПОДЕЛЯЙКИ МНЕНИЕТО, ЧЕ ЕНЕРГИЯТА НА ЗЕЛЕНИЯ ЛЪЧ Е ЛУДОСТ. (B4, 91)

RA: Това, което не може да се разглежда като самоналожена тъмнина, в която хармонията е преминала в постоянна дисхармония.

Въпреки това, това, което е не може да издържи цялата октава и тъй като тъмнината в крайна сметка се нарича светлина, така, това, което в крайна сметка не е, се нарича това, което е. (B4, 92)

V. ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГНЕВА

ВЪПРОС: Ако същността се поляризира към пътя в услуга на себе си, би ли имал гневът същият физически ефект, който би имала същността, вървяща по пътя към служба на другите? Ще причини ли рак, например?

RA:, Каталитичните механизми не са зависими от това, коя полярност е избрана, но за използването на която и да е полярност, този катализатор се слага. Същност, която използва гняв, за да се поляризира съзнателно в положителен или отрицателен път, не изпитва физическия катализатор, но използва катализатора в областта на менталната конфигурация. (B2, 108)

RA: Отрицателно ориентираната същност ще вкара тази енергия в практическо средство за изпускане на отрицателния  аспект на тази емоция, така че да се получи контрол над другите същности, или по друг начин казано да се контролира положението, което предизвиква гнева.

КОНТРОЛЪТ Е КЛЮЧЪТ КЪМ ОТРИЦАТЕЛНО ПОЛЯРИЗИРАНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАТАЛИЗАТОРА. ПРИЕМАНЕТО Е КЛЮЧЪТ КЪМ ПОЗИТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАТАЛИЗАТОРА. МЕЖДУ ТЕЗИ ДВЕ ПОЛЯРНОСТИ ЛЕЖИ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗРАСТВАНЕ НА РАКОВИ КЛЕТКИ. (B2, 108)

Въпрос: Тогава, ако негативно поляризираната същност не е в състояние да контролира своя гняв, тя може да се разболее от рак. Вярно ли е?

RA: Това е вярно.

Отрицателната поляризация съдържа голямо изискване за контрол и репресии.

Емоция, която от самосебе си е дезорганизирана, трябва да бъдат репресирана и след това изпратена на повърхността в организирана употреба, за да послужи на негативно поляризираната същност.  Например, негативните същности могат да контролират и потискат сексуалното желание, с цел по-голяма ефективност при налагането на волята им над  друга същност, когато се допуска сексуално поведение. (B2, 109)

VI. ТЕ ИМАТ ПРОБЛЕМИ С РАЗДЕЛЕНИЕТО И ДУХОВНАТА ЕНТРОПИЯ

RA: В Орион групата съществуват твърде малко 3-измерения, повечето са от 4-то измерение, също толкова голям брой от 5-то измерение и много малко от 6-то измерение.

Техният брой може би е една десета от нашия, тъй като проблемите на духовното ентропия ги кара да изпитват постоянно разпадането на техните социални комплекси памет. Тяхната сила е същата като нашата.

ЗАКОНА ЗА ЕДИННОТО Е ЕДИН И СЪЩ КАКТО ЗА СВЕТЛИНАТА, ТАКА И ЗА МРАКА, НО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА СЛУЖБАТА КЪМ СЕБЕ СИ, КАКТО И ЗА СЛУЖБАТА КЪМ ДРУГИТЕ.

(В1, 100)

Тези, които търсят интелигентната безкрайност чрез използването на службата към себе си създават същото количество енергия, но имат постоянни трудности, защото концепцията за разделяне, което се подразбира в търсенето на власт над другите. (В1, 100)

RA: Само в много редки случаи социален комплекс с отрицателна полярност е способна да действа като напълно обединена същност.  Загубата на полярност поради духовна ентропия е доста голяма. (B4, 108)

I.              ЗАКОНЪТ НА ЕДИННОТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО КОЙ ПЪТ БЪДЕ ИЗБРАН

Ра: Трябва да се отбележи и внимателно да размишлява, и приеме, че Законът на Единното е на разположение на всеки комплекс социална  памет, който се стреми заедно към някоя цел, без значение дали е отнесена към службата към себе си или към другите.

Законите са пуснати в експлоатация и илюзията за пространство / време се използва като средство за развитие на резултатите от изборите, които са свободно направени. По този начин всички същности учат, без значение какво търсят. (В1, 100)

RA: Тези, които са избрали пътя на службата към себе си просто са използвали процеса на воала с цел да засилят това, което нямат. Това е напълно приемлив метод за самопознание на и чрез Създателя. (B4, 91)

VIII. ДУХОВНАТА СИЛА НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СЪЩНОСТИ

Въпрос: Когато негативната същност увеличава силата си, например чрез премахване на светлината, какъв вид власт е това?

RA: Силата, за която вие говорите, е една духовна сила. Правомощията на ума не обхващат такива деяния като тези. Вземете предвид възможностите на лунната светлина. Вие сте наясно, че описахме Матрицата на Духа като една нощ. (B4, 49)

- По-ранно: RA: Матрицата на Духа е това, което вие може да наречете Нощта на Душата или Първичен Мрак. Потенциалът на Духа е светлина в неговата  внезапност и огнена форма, т.е. самата мълния. (B4, 27)

Лунната светлина, след това предлага или истинската картина, наблюдавана в сянка или химера и измама. Силата на измамата е толкова силна колкото е силата да се различи истината от сянката. Сянката на скритите неща е безкрайно дълбока, и в нея се съхранява силата на Безкрайния Един Създател.

Отрицателният адепт, след това работи със силата на скритите неща (само частично) свети (и наблюдавани по някакъв начин), те могат да бъдат фалшиви или истински. Да примете лъжа, да го знаете,  да го търсите и да го използвате, дава силя, която е най-велика.

Това е природата на властта на посетителя. Това може да хвърли малко повече светлина върху силата на този, който се стреми да служи на другите, тъй като грешките през нощта са О! толкова лесни. (B4, 49)

RA: Връзката на отрицателното 5-то измерение с отрицателните същности от 4-то измерение е една от най-силно мощните и най-малко мощните.  Така отрицателните същности от 4-то измерение доброволно стават роби на същностите от 5-то измерение, не съществува и най-малко съмнение по отношение на относителната мощ на всеки от тях. (B4, 106)

RA: ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИЗИСКВА ПОСЛУШАНИЕ БЕЗ СЪМНЕНИЕ ЗА БАЗАТА НА ОТНОСИТЕЛНАТА СИЛА, ФУНКЦИОНИРА СПОРЕД ГОРЕ ОПИСАНИЯ ПЛАН. (B4, 106)