ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

вторник, 14 август 2012 г.

24.


25. ДА БЪДЕШ НАИСТИНА ПОЛЕЗЕН

I. ДА СЕ НАХРАНЯТ ГЛАДНИТЕ

Въпрос: Много хора се опитват да помогнат на тези, които са в нужда, давайки им храна, ако има глад, така, както е в момента сред африканските нации и осигурявайки им лекарства, когато е необходимо. Това създава вибрация, която е в хармония със зеления лъч (любовта) или четвъртото измерение, но не е балансирано с разбирането на петата плътност, а именно че тези същности изживяват катализатори и всъщност по-балансирано администриране на нуждите на гладуващите ще бъде да им се осигури обучение относно необходимостта да се достигне осъзнаването на  4-та плътност, отколкото да се об служват  техните физически нужди в този момент. Правилно ли е това? (B2, 96)

RA: Това е неточно.

НА СЪЩНОСТ, КОЯТО УМИРА ОТ ГЛАД,  Е НЕОБХОДИМО  ХРАНЕНЕ НА ТЯЛОТО.

Може да екстраполирате от това. От друга страна, правилно предполагате, че зеленият лъч ата не отговаря на висотата на онзи, който е пропит с мъдрост. Мъдростта дава възможност на същността  да оценява своя принос за планетарното съзнание, чрез качеството на своето битие, без оглед на дейност или поведение, което очаква резултати на физическо ниво. (B2, 96)

II. ВРЪЗКАТА РОДИТЕЛ-ДЕТЕ

ВЪПРОС: Какъв тип отношения между родители и деца ще помогне в активирането на енергийните центрове от червено до виолетово? (B2, 99)

RA: Подходящият способ за обучение от страна на родителите е напълно отваряне на сърцето на родителя и пълно приемане на битието на детето.

Има две неща, които са особено важни в тази връзка, различни от основното приемане на детето.

(1) На първо място, опитът на майката, без значение какъв е той, да бъде използван за отдаване на благодарност и уважение на Безкрайния Един Създател и по възможност  да бъде споделен със същността на детето в ежедневието му.

(2) На второ място, жалостта, която родителят изпитва към детето може да бъде смекчена чрез използването на възпитание, при което същността на детето да научи добре пристрастията на службата към другите или службата към себе си от родителският пример. Това е причината, че някои възпитания не са подходящи. (B2, 99).

III. ПОДКРЕПА В ТРУДНИ ВРЕМЕНА

Въпрос: Можете ли да дадете предложения относно инструмента на бъдещата лечебна практика?

RA: Можем да направим едно предложение и да оставим останалото на Твореца.

Добре е за всеки да реализира себе си като Създателя.

По следния начин всеки може да подкрепи всеки, включително да подкрепи себе си чрез обикновено отдаване на любов към себе си като Творец. (B3, 188)

26. ВАЖНА ПРОМЕНЛИВА: ПОЛЯРНОСТТА

I. АНАЛОГИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО

Въпрос: Изглежда, има изключителен потенциал в тази поляризация, същият като при електроенергията. В батерията има положителен и отрицателен полюс или терминал. Колкото повече зареждате някой от тях, толкова повече напрежение се отделя, или потенциална разлика, и способността да се извърши дадена физическа работа става по-голяма. Дали това е правилната аналогия? (B1, 182)

RA: Това е изключително точно.

ВЪПРОС. Ако ние нямаме полярност в електричеството, ние не действаме. Ако нямаме полярност в съзнанието, ние също нямаме действие или опит. Вярно ли е това?

RA: Това е вярно. Това, което липсва без полярност е зареждането. Зареждането се осигурява от индивидуалната същност като използва вливането и бликането на енергията чрез избора на свободната воля. (B1, 185)

ВЪПРОС: Да направим аналогия, когато в атмосферата се случва поляризация се създаде гръмотевични бури, светкавици, и повече енергия, тогава този по-енергичен опит може да се оприличи на поляризация в съзнанието, която създава по-енергичен опит. Вярно ли е това? (B4, 165)

RA: Опровергавайки условията за производство на буря, ние сме съгласни с тази аналогия.

II. ПОВРАТНА ТОЧКА

RA: Налице е повратна точка, опорна точка, която се люлее така, както една същност използва волята си. Ако неговата воля и желание служи на другите, се активира съответна полярност.

В обстоятелствата на тази група съществуват три такива воли, които действат като един инструмент в централна позиция на предаността към услугата. Това е така, както трябва да бъде заради баланса на работата и продължаването на контакта.

Нашият вибрационен комплекс е еднопосочен в тези дейности, както и нашата воля да служим също притежава някаква степен на чистота. Това привлече вниманието на полярната противоположност, която вие изживявате. (B3, 165)

III. ПРИЗОВАВАНЕ НА СВЕТЛИННАТА МОЩНОСТ

Конфигурация на свободната воля, насочена към служба на другите, също има потенциал за сигнализиране на голяма маса светлинна мощ.

Мощта на тази позитивна светлина, обаче, работи също под свободна воля и трябва да бъде призована.

Ние не бихме могли да говорим за това и не няма да ви напътстваме, тъй като естеството на този контакт е такова, че е необходимо преди всичко да се запази чистотата на свободната ви воля. (B3, 165)

RA: Тези, които извървяват пътя на служба към другите, е възможно също да поискат силата на светлината да бъде пряко пропорционалн на силата и чистотата на тяхната воля, за да служат. (B3, 170)

IV. ОБРАТНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ НЕГАТИВНА ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ПОЗИТИВНА

RA: Същност,  която се въплъщава в отрицателно пространство / време няма да смята,  че е възможно да се поддържа какъвто и да е положителен поляритет като негативност, когато чистотата е вид тежестта, която дърпа всичко в него.

Така същността,  докато помни нейните усвоена и предпочитана полярност, трябва да се възползва от даден катализатор и да резюмира уроците от службата си към себе си, за да се изгради достатъчно полярност с цел да се предизвика потенциал за предпоставка на обръщане на поляризацията. (B3, 154)

V. ВРЪЗКА МЕЖДУ НИВОТО НА УРОЖАЯТ И СТЕПЕНТА НА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Въпрос: Възможно ли е да се увеличи поляризацията без увеличаване нивото на урожая?

RA: В третото измерение увеличението на службата към другите или службата към себе си почти неизбежно  увеличава способността на същността да се наслаждава на по-висок интензитет на светлината. Така че е почти невъзможно да се поляризира без увеличаване нивото на урожая в трето измерение.

В петото измерение, поляризацията има много малко общо с нивото на урожая. (B3 156)

Няма коментари:

Публикуване на коментар