ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

събота, 12 май 2012 г.

05 - Bulgarian


ОСНОВНАТА СХЕМА НА НЕЩАТА: Правилата на Играта

7. Началото на всички неща

I. Необятност = Източник=Безграничен Интелект

А. Безкрайността е нефокусирана и недиренцирана

ВЪПРОС: Може ли да ми кажете първото известно нещо в творението?

РА: Първото известно нещо в Творението е необятността. (B1, S13, 129)

Б. Съзнанието се пробужда

ВЪПРОС: Коя е следващата стъпка?

РА: Необятността започва да се осъзнава. (B1, S13, 129)

II. От желанието на необятността да придобие опит възниква Творецът

А. Творецът създава ( външно ) пространство

Ра: Тъй като Създателят решава да развива себе си, той се възпроизвежда в пълнота ( без значение, че има потенциал за това), изпълнен със слава и силата на Единния Необятен Създател, който се проявява във вашите възприятия като пространство или космос. (B4, S82, 65)

Б. Творецът се разделя (или създава) на индивидуални части

РА: Стъпка по стъпка, Творецът става това, което самият той знае ( или притежава като опитност ), а частите на Създателя споделят по-малка чистота на силата на оригиналната дума или мисъл. Самото създаване е форма на съзнанието, която е единна.

ТВОРЕЦЪТ С ПЪЛНО ПРАВО НЕ СЪЗДАВА ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО ПРЕЖИВЯВА.

III. Творецът = Фокусиране на интелигентна безкрайност в Интелигентна енергия

Ра: Осъзнаването доведе до фокусирането на безкрайността в безкрайна енергия. Вие може да наречете това с най-различни имена, но най-често срещаното е „логус” или „любов”. ( Забележка: Другаде, любовта се определя още като „ втората деформация” на Закона за Единното. ) (B1, S13, 129)

РА: Създателят е фокусирането на необятността като принцип на пробуденото съзнание, наречено интелигентна безкрайност. (B1, S13, 129) ( Забележка: Когато безкрайността се фокусира в себе си, тогава се появява създаване. )

РА: Любовта може да се разглежда като вид енергия от изключително високо ниво, чрез която интелигентната енергия се преобразува във интелигентна безкрайност по определен начин. Цялата любов произтича от Единното. (B2, S27, 8)

IV. Безграничната интелигентност и интелигентната енергия

РА: Съществува единство. Това единство е всичко. Това единство има потенциал и кинетика. Потенциалът е интелигиентна безкрайност, а усвояването на този потенциал ще се съгласи да работи ( или кинетичната му част). Тази работа ( или кинетична част) е наречена от нас, интелигентна енергия. ( Все още ) в единството няма никаква разлика, дали това е потенциал или кинетика.

Основните ритми на интелигентната безкрайност са абсолютно без никакви деформации. Ритмите са облечени в мистерия, защото те са себе си. Тяхното единство е недеформиращо се. Но все пак съществува голяма възможност да проникнат чрез концентриране в енергията, която ние наричаме интелигентна енергия.

( Забележка на д-р Найт: И така, в известен смисъл има потенциал, който се вижда от това, което навлиза в нея, но не и в това, което Тя е. ) (B2, S27, 7) Бележка на д-р Чилдърс: Припомнете си също така основите на битието на Тилич. )

V.Великото Централно Слънце и ритъма на безкрайната интелигентност

РА: Интелигентната безкрайност има ритъм или изливащ се поток, идващ от огромно сърце, започвайки от централното слънце, както вие бихте го формулирали, чието присъствие ( на потока ) е неизбежно както е невъзможен приливът на съществуването без полярност, без крайности, големи и силни, всички те пулсират навън, навън и навътре, докато всички фокуси се запълнят. След това тяхното духовно естество или маса ги привлича навътре, и още навътре, докато всички се обединят. Това е ритъма на реалността.  (B2, S27, 6)

( Бележка: „ Сърдечният пулс” или „ ритъм” се появява в центъра на дадена сферична енергийна система, и се нарича „ централен генератор на трептения”  в публикуваните научни трудове. )

8. Инструментите на разума = три основни деформации на Единното

I. Първата деформация = свободната воля

Въпрос: Първата деформация на интелигентната безкрайност е свободната воля. Може ли да дадете дефиниция на тази деформация?

РА: В тази деформация на Закона на Единното е признато, че Творецът ще опознае себе си ( или се усъвършенства (B2, S27, 7). Първичната деформация е свободната воля. (B2, S27, 8)

ВЪПРОС: Това означа ли, че творецът предоставя пълна свобода на избор в начините на познание? Вярно ли е това?

РА: Това е съвсем вярно. (B2, S27, 7)

Въпрос: Това означава ли, че всички останали деформации, произлизат от първата деформация? Вярно ли е това?

РА: Това е правилно и неправилно.

В илюзията на физическото съществуване всеки опит произлиза от Закона на свободната воля или Пътя на Объркването.

Казано по друг начин, това, което учим, опитите, които придобиваме са тази деформация. (B2, S27, 7)

II. 2-ра Деформация = Любов

А. Фокусирането върху свободната воля привлича Любов

РА: Първото изкривяване, свободната воля, се смята за фокус, който е познат като Логус, Креативният Принцип или Любов. Този фокус може да бъде наречен 2-ра деформация. (B1, S16, 148)

РА: Втората деформация е нарушаване на любовта. (B2, S27, 7-8)

Б. Любовта се стреми да се опознае

РА: Деформацията на любовта е големият активатор и първичен Съ-Творец на различните творения, който използва интелигентната безкрайност. (B2, S27, 8)... Любовта използва интелигентната енергия, за да се създаде определен режим на илюзия или плътност, за да задоволи собствената си интелигентна оценка по отношение на собственото си опознаване. (B2, S27, 9)

III. 3-та деформация=Светлина

(Забележка на др. Чилдрен: Светлината, или енергията на светлината, е променяща се: може или не може да бъде свързана с любовта. )

РА: Тази интелигентна енергия създава деформация позната като Светлина. От тези 3 деформации идват много, много йерархии на деформацията, като всяка има своите парадокси, които трябва да бъдат синхронизирани, и нито един не е по-малко важен от другите. (B1, S16, 148)

РА: Произходът на цялата енергия е действието на свободната воля върху любовта. Природата на всички енергии е светлината, включително и вътрешната светлина, която е пътеводна звезда на самата себе си. Това е истинската същност на всички цялости. (B3, S54, 30)

РА: Вътрешната светлина е сърцето на същността. Неговата яркост се равнява на вашето желание да търсите светлината.  (B3, S57, 46)

РА: В известна степен е необходимо осъзнаването на вътрешната светлина, за да се привлекат потоците светлина отгоре към южния магнитен полюс на същността ( коренната чакра ).

9. Творението

А. Творецът изследва концепцията на многото същности

РА: Това, което е безкрайно не може да бъде много, дори много повече – многообразието е крайна концепция. В един безкраен Творец има само единство. (B1, S1, 66-67)

РА: Интелигентната безкрайност разпознава концепцията, а именно свобода за волята на съзнанието.

Тази концепция беше ограничена. Това е първият и първичният парадокс или деформация на Закона за Единното. По този начин една интелигентна безкрайност инвестира себе си в изследване на много същности.  

Благодарение на безкрайните възможности на интелигентната безкрайност ( или Единството ), няма край за многото същности. Проучването по този начин е свободно да продължи безкрайно в едно вечно настояще. (B1, S13, 130-131)

РА: Всяка цялост на ума/тялото/духа е уникална част от Единния Творец. (B2, S29, 22)

II. Създателят изследва концепцията за многото същности ( иднидидуални цялости)

RA: Следващата стъпка е безкрайно силна реакция на творческия принцип (интелигентна енергия), следваща  Закона за Единното в една от неговите основни  деформации, а именно, свободата на волята. По този начин са възможни много, изключително много, дори безброй измерения.

Енергията тръгва от интелигентната безкрайност направо, първо излизайки  като случайна съзидателна сила, а след това създава модели. Тези модели на енергия започват да уреждат собствените си ритми и областта на енергетиката, като по този начин се създава измерения и вселени. На този етап физическите вселени все още не се раждат.

Стъпките са едновременни и неограничени. ( В1, S13, 129-130 )

RA: Вселената е безкрайна. Това все още трябва да се доказва или опровергава, но ние можем да ви уверим, че няма край на вашите същности, на  вашите пътувания с цел изследване, или вашите възприятия относно творенията. ( В1, S1, 66 )

III. Една индивидуализирана  ЧАСТ НА Бог е създала нашата галактика (милиарди звезди)

ВЪПРОС: Дали нашата галактика е създаден от интелигентна безкрайност или част от нея?

RA: Галактиката и всички други материални неща са продукти на индивидуалните части на интелигентната безкрайност. Тъй както всяко проучване започва, една индивидуализирана част на Единното, на свой ред, намира своя фокус и става Съ-създател. Използвайки интелигентната  безкрайност всяка отделна част е създала една Вселена.

Позволявайки на ритъма на свободния избор на потока и играейки с необятния спектър от възможности, всяка индивидуална част е отправила  любов / светлина в интелигентната енергия, като по този начин се създават така наречените Природни Закони на всяка конкретна вселена. Всяка по отделно има своя собствена местна версия на илюзорните Природните Закони.

Трябва да бъде разбрано, че всяка отделна ЧАСТ, без значение колко малка е тя и в коя плътност е или какъв илюзорен модел съдържа, е  холографска картина, тъй като  Създателя е един и той  е Безкрайност. Така целият започва и завършва в мистерия.


RA: Бялата светлина, която излъчва и формира под-логуса започва от в това, което  може да се разглежда метафизически като тъмнина. Светлината навлиза в тази  тъмнина и я преобразява, причинявайки хаос, за да организира и да стане отразяваща или лъчиста. Така се появяват измеренията.  ( B2, S40, 78-79 )

ВЪПРОС: Разглеждайки нашата галактиката Млечен път в самото начало, ние приемаме, че първата поява, която можахме да видим с нашите телескопи, е появата на звезда от естеството на нашето Слънце.

Вярно ли е това? ( B4, S82, 64 )

RA: Първата проява на Твореца или Логоса в създаването на една галактика е появата на клъстер на режим пасивно въртеливо движение на енергиите, които генерират нови енергийни центрове за Логоса. Тези енергийни центрове се наричат ​​звезди.

Колкото по-близо е, да кажем, в началото на проявата на Логуса, е звездата, толкова повече тя взима участие в оригиналната мисъл на Единния. ( B4, S82, 64 )

IV. Логусът на нашата галактика е създал Слънцето, преди Планетите

RA: Съ-създателя, индивидуализирайки галактиката, създаде енергийни модели, които са фокусирани в много центрове на осъзнаване на интелигентната безкрайност.

Прогресията започва от галактическата спираловидна енергия на слънчевата енергия и продължава към  планетарната спираловидна енергия на спираловидната енергия, която започва в 1-ва плътност на информираност за планетарните цялости. ( В1, S13, 131-132 )

V. СЪЗДАВАНЕТО НА осъзнати същностите е фокусирано в индивидуалното съзнание

А. Същности от 1-ва плътност се появяват на Земята

RA: Всяка стъпка изиграва отново преоткриването на осъзнаването от интелигентната безкрайност. В планетарната среда, всичко започва от това, което бих нарекъл хаос, енергетиката неориентирана и случайна енергия. БАВНО се формира фокуса на самосъзнанието. По този начин се придвижва ЛОГОС. Светлината идва, за да преобразува тъмнината, в съответствие с моделите на Създателя и вибрационните ритми. Това започва с 1 плътност, която е плътността на съзнанието, минералите и водата, които живеят на планетата се учат от огъня и вятъра да съществуват осъзнато. Това е 1-ва плътност. ( В1, S13, 132 )

Б. Еволюция на съзнанието чрез плътността

(1) 2-ра плътност/измерение се развива от 1-ва плътност/измерение

RA: На планетата същностите от второ измерение започват да се движат в рамките на и по своето съществуване. ( В1, S13, 132 )

(2) 3 измерение/ плътност се развива от 2 плътност/измерение

RA: 2-ра плътност се стреми към 3-та плътност, което е плътността на самосъзнание или самоосъзнаване. ( В1, S13, 133 )

10. Закона за Единното

RA: Закона за Единното просто заявява, че всички неща са едно, че всички същества са Едно. ( В1, S6, 92 ).

I. Няма реална (или вечна) полярност

RA: В интерес на истината не съществува правилно или погрешно. Не съществува полярност, всички и всичко ще бъде съгласувано в някакъв момент в цялостите на ум / тяло / дух, с което можете да се забавлявате. Убеждението за полярността е избрана, вместо  разбирането за пълно единство на мисълта, която свързва всички неща заедно.

Вие сте всяко нещо, всяко същество, всяка емоция, всяка ситуация.

Вие сте единство. Вие сте безкрайност.

Вие сте любов / светлина, светлина / любов.

Вие сте.

Това е законът на Единното ( В1, S1, 67 ).

Законът за Единното, макар и да не може да се изрази с наличните  думи в нашите езици, може да бъде приблизително изразен така - всички неща са едно, не полярности,  няма правилно или погрешно, няма дисхармония, но само една идентичност. Всичко е едно и това е любов / светлина, светлина / любов, безкрайният Създател. ( В1, S4, 85 )

Законът за Единното казва, че всички неща са от един Създател.  Това изследване на Твореца се извършва не само в медитация, но и чрез РАБОТАТА НА адепта  във всеки един момент от нейното извършване. ( B3, S57, 49 )

Във всяка една, дори безкрайно малка част от самите вас пребивава Единното в цялата си мощ. ( В1, S15, 146 )

RA: Единството на Създателя съществува, не само в същество себерефлектиращо се, но и в рамките на най-малката част от всеки материал, създаден с любов. ( B2, S47, 111 )

RA: Всяка  цялост на ум / тяло / дух е уникална част от Единния Творец. ( B2, S29, 22 )

II. Прогресът чрез преминаване в различни измерения се наблюдава при всички галактики

Въпрос: Прогресът на живота в другите галактики, подобен ли е на нашият? ( В1, S16, 156 ).

RA: Прогресът е много подобен, съществуват само незначителни промени.

Въпрос: Тогава Законът за Единото наистина е универсален по отношение създаването на прогресия към 8-мо измерение във всички галактики. Вярно ли е това? ( В1, S16, 156 )

RA: Това е вярно.

RA: Тази Октава на Необятното знания на Безкрайния на Един Създател е, тъй като тя преминава през безкрайното Единно Творение, програмирана с  различни вариации чрез под-логуса на това, което вие наричате големи галактики и малки галактики. Тези промени не са значителни, но могат  да се сравняват в различните региони, в които се използват различни произношения на една и съща вибрация на звука. ( B3, S71, 159 )

11. Продължение на 1- ва деформация:

Булото на забравата и състоянието на  объркване

I. Булото на забравата

А. Завесата ви кара да забравите истинската си идентичност и цел

RA: Това е единственото място на забравата. Необходимо е за 3-то измерение, за да забравим това, което наистина е, така, защото механизмите на объркване или свободната воля да могат да действат върху новото цяло на индивидуализираното съзнанието. ( В1, S21, 193 )

RA: Процесът на воала е феномен на пространството / времето, не присъства в метафизичната царство (време / пространство). ( B4, S83, 73 )

RA: Без булото на забравата умът не е хванат в илюзорното ви време. ( B4, S85, 94 )

Въпрос: Защо същността трябва да влезе във въплъщение и съзнателно да загуби паметта си,  затова, което тя в действителност иска да прави? Защо душата не може да реализира същото нещо между въплъщенията, когато тя е  наясно с това, което  иска да прави? ( B2, S50, 132 )

RA: Няма ли потенциал за недоразумение ... няма да има никакъв опит. ( B3, S54, 24 )

ВЪПРОС: Първата промяна, направена за разширяване на свободната воля е била да се осъщстви  комуникацията между съзнанието и  подсъзнанието, които не са свързани едно с  друго по време на въплъщението. Вярно ли е това? ( B4, S79, 40 )

RA: Ние по-скоро бихме определили тази връзка като относително по изпълнена с мистерия отколкото сравнително недостъпна.  ( B4, S79, 41 )

[Забележка: Мечтите са очевидно много често срещани средства, чрез които тази " пълни с мистерии" комуникации се случват, така както се преживяват стандартните визуализации.]

Б. Булото на забравата разделя съзнанието на съзнание и подсъзнание

ВЪПРОС: Значи идеята е била да се създаде някакъв вид завеса между съзнанието и подсъзнанието. Вярно ли е това?

RA: Това е вярно.

ВЪПРОС: Това вероятно е бил замъсъл  на Логоса, за да позволи на съзнанието  по-голяма свобода в рамките на първата деформация, за да го раздели от подсъзнанието, което има по-силна комуникационна възможност с общия ум ...с което да позволи раждането на "необразовани" части от съзнанието. Вярно ли е това?

RA: Това е горе-долу правилно. ( B4, S79, 41 )

II. ЗАКОНА за Объркването

А. RA НЕ дава информация, която да оскверни Закона за Объркването

RA: Има граница, отвъд която информацията (ако се дава от Ра) би била нарушаване на Закона за Объркването. ( B3, S58, 53 )

RA: Това не е нашето разбиране, че имаме право или задължение да споделяме нашите възприятия по всеки въпрос, с изключение на философията, без директен въпрос. ( B1, S2, 73 )

RA: Освен ако въпросът не съдържа потенциал за отговори, които могат да нарушат свободната воля, ние предлагаме нашите отговори - дори ако въпросът не е от значение. ( В1, S6, 95 )

Въпрос: Би ли било полезно, ако Ра можеше да опише техниките, които Ра е използвал  докато РА е бил в 3-то измерение, за да се развива духовно? ( B3, S64, 98 )

RA: Този въпрос се крие отвъд Закона за Объркването. ( B3, S64, 98 )

Б. RA включва ли неверни данни?

ВЪПРОС: Ако аз бях на мястото на Ра, точно сега, първата деформация на Закона за Единото може да ме подведе да смеся някои неверни данни, с вярна информация, която предавам на тази група. Това случва ли се?

RA: Ние не правим това целенасочено. Но ще има известно объркване. Това не е нашето намерение да се създаде невярна или непълна информация, а изразяването на чувство на Безкрайната Мистерия на Единия Създател в неговото необятно и интелигентно Единство. ( В1, S18, 170 )

III. "Равно време" Правило:

ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДВЕ поляризации, трябва да бъде балансирана

(1)  ПРИМЕРЪТ Малдек

Въпрос: Как Конфедерацията изпрати тази любов и светлина за тези на Малдек, след като разрушиха планетата си?

RA: В рамките на Конфедерацията обитават планетарни лица, които от своите планетарни сфери, не правят нищо друго освен да изпращат любов и светлина - като чисти потоци към онези, които молят за нея. Това не е под формата на концептуална мисъл, а на чиста и недиференцирана любов. ( В1, S21, 195 )

ВЪПРОС: Дали 1-вата деформация на Закона за Единото изисква това еднакво време да бъде давано на групата, която служи на себе си?

RA: В този случай не беше необходимо за известно време, защото ориентацията на същностите от Малдек е била такава, че помощта на Конфедерацията не била възприета. ( В1, S21, 195 )

ВЪПРОС: Тъй като не се възприема, значи не е необходимо да се балансира. Вярно ли е?

RA: Това е правилно. Това, което е необходимо да се балансира, е възможността. Когато има невежество, няма възможност. ( В1, S21, 195 )

(2) Примерът с децата с активирани двойни тела

Твърдение: Има много деца сега, които са демонстрирали способността си да огъват метални предмети с мислите си, което е феномен на четвърта плътност. ( B3, S63, 91 )

RA: Тези същности са онези инкарнации, които са с активирани двойни тела.  Това преходно тяло е енова, което ще бъде в състояние да оцени вибрационната цялост на 4-то измерение  като увеличение в потоците без придружаващите  прекъсвания от  3-та плътност на тялото. Ако една същност  3-то измерение електрически наясно с  4-тото измерение , в трето измерение електрическите полета ще се провалят поради несъвместимост. ( B3, S63, 90 )

Въпрос: Дали причината за това е, че те могат да огънат метал с помощта на техните умове и  Пътешестващите, които са тук от 5-то измерение не разполагат с факта, че тези деца имат активирано тяло от четвърто измерение?

RA: Това е вярно. Цялостите на Ум / тяло / дух на Пътешестващите се активират само до нивото на 3-та плътност и са обект на забравянето,в  което може да единствено да се проникне с дисциплинирана медитация и работа. ( B3, S63, 92 )

ВЪПРОС: Тези деца не нарушават границите на първата деформация, защото те са деца сега и те няма да бъдат достатъчно възрастни, наистина да повлияят върху избора на хората относно  поляризацията, докато прехода към времето за прибиране на реколтата не напредне достатъчно. Пътешестващите, обаче,  които са дошли тук, са по-стари и имат по-голяма възможност да повлияят върху  поляризацията на хората. Те трябва да осъществяват техните въздействия като функция на способността им да проникнат в процеса на забравянето, за да бъде в рамките на 1 изкривяване. Вярно ли е това? ( B3, S63, 92 )

RA: Това е съвсем вярно.

RA: Би било нарушение на 1-ва деформация (свободната воля), ако е проникнал Пътешестващ, забравяйки, веднага след като активира по-висшите тела от по-високите измерения и по този начин да може да живее по един богоподобен начин. ( B3, S65, 111 )

12. Нарушение на свободната воля

I. Исус не наруши свободната воля

Въпрос: Каква беше ориентацията на Исус по отношение на този вид комуникация (стилът на комуникация, използван от евангелистите)? ( B3, S73, 173 )

RA: Исус принесе Себе Си като учител на тези, които се събраха, за да чуят, и дори и тогава той говореше през завесата, така че да остави място за тези, които не желаят да чуят. ( B3, S73, 173 ) [Забележка: Това означава, че Исус говори с притчи, т.е. на езика на символиката и метафора, така че да се запази Законът за Свободната Воля]

II. Защо неговите магически дела не нарушиха свободната воля ?

Въпрос: Изглежда, че виждайки чудесата, извършени от Исус би лишило до известна степен свободната воля в това, че привидно магическо събитието е настъпило в резултат на работата на един посветен. Можете  ли да говорите за парадокса, от който непосредствено възниква проблема, че някой осъществява мигновено изцеление. ( B3, S73, 173 )

RA: Ние сме смирените пратеници на Закона на Единния. За нас няма парадокси. Действията, които изглеждат магически и следователно се възприемат като нарушаващи свободната  воля, не се предприемат сами по себе си, направете така, че всеки свидетел да вижда това, което желае да види. ( B3, S73, 173 )

III. Влияние върху свободната воля се случва, АКО ВИЕ твърдите, че изцелението е от вас

RA: Намеса в свободната воля се случва в магическо изцеление, само ако същността докато работи ви доверява за самото изцеление, и твърди, че то е благодарение на собствените ви умения. Онзи, който заявява, че извършването ( на изцелението ) не идва от него, а само чрез него, не се намесва в свободната воля. ( B3, S73, 173 )

13. МИСТЕРИЯТА на безкрайността

I. Хванете Безкрайността чрез мистерията

RA: Мистерията и неизвестното качество на събитията ни позволяват да предложим, че може да се надяваме на промяна в мисленето на вашите народи, за да могат да разбират безкрайността, и тогава и само тогава, може да бъде отворен шлюза на Закона за Единното. ( В1, S7, 99 )

RA: Същност, която достига интелигентната безкрайност най-често ще възприема този опит като опит с неописуема дълбочина. Не е необичайно за същността незабавно да пожелае да прекрати въплъщението.

Въпреки това, желанието за общуване или за  използване на този опит, за да се помогне на другите, е изключително силно. ( B2, S34, 51 )

II. Забулено в мистерия

Въпрос: Концепцията за интелигентна безкрайност е, че тя се разширява навън от всички места навсякъде. Тя се разширява навън равномерно навсякъде, от всяка точка със скоростта на светлината. Вярно ли е това?

RA: Тази концепция е неправилна, тъй като всяко понятие произхожда от интелигентната безкрайност. И все пак концепцията е вярна в контекста на един конкретен Логос , или любов, или фокус на този Създател. В една недиференцирана интелигентна безкрайност, която е напълно неполяризирана, макрокосмосът е покрит с мистерия. ( B2, S28, 10-11 )

[Забележка: Въпросът на д-р Елкинс "е базиран върху изграждането на физическата концепция на Дюи Ларсън. Отговорът на Ра предполага, че законите на физиката в тази галактика не могат да бъдат същите, както и в другите галактики, тъй като галактиката / Логоса сам създава рамка за октава на плътност по собствен уникален начин.]

Няма коментари:

Публикуване на коментар