ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

понеделник, 21 май 2012 г.

07- Bulgarian


В. Спираловидната енергия (светлината) образува измеренията

RA: В планетарната среда, всичко започва от това, което бихте нарекли хаос, енергия, която е  неориентирана и случайна в своята безкрайност. Бавно, в условията на своето разбиране, тя формира фокуса на самосъзнанието ...

Светлината идва да трансформира тъмнината, в съответствие с моделите на съ-създателя и вибрационните ритми и така изгражда определен тип опитност.

Това започва с първата плътност, което е плътността на съзнанието, минералната вода и живот на планетата, които учейки се от огъня и вятъра осъзнават битието. Това е първо измерение.

Питащият: Как тази първа плътност след това прогресира до по-голяма осведоменост?

RA: Спираловидната енергия, която е характеристика на това, което наричаме "Светлина", е спирала, която се движи в права линия, като по този начин неминуемо насочва вектора на спирата на горе за по-цялостно съществуване по отношение на интелигентната безкрайност ( В1, S13, 132 )

Питащият: Когато Земята беше във второ измерение, как същностите от второ измерение, които са я обитавали по онова време, са станали същности със съзнание от трето измерение?

RA: Имаше ... просто влагане на трето измерение (или повишаване на осведомеността), което означава, че линията на спираловидната светлина изисква изкривяване нагоре от едно измерение към друго. ( В1, S14, 135 )

RA: Енергиите, които се движеха чрез все по-интелигентни модели към индивидуализиране на различните енергийни източници на съзидателния принци на интелигиентната безкрайност, станаха такива, че да бъдат Съ-творци. Така се появи т. нар. физическа материя.

Концепцията на светлината е инструмент за прихващане на този голям скок на мисълта, тъй като това вибрационно нарушаване на безкрайността е градивен елемент на това, което е известно като материя, светлината като интелект и изпълнена с енергия ...

Светлина на любовта беше създадена, за  да има ... определени характеристики, сред които и  Божественото Цяло, парадоксално е описано от (спираловидно) правата линия, както бихте я нарекли. Този парадокс е отговорен за формата на различните физически същности на илюзията, които вие наричате ​​слънчеви системи , галактики и планети, които се въртят и имат форма на дискове. ( B1, S13, 130 )

[Забележка: Това, което Ра ни казва тук е, че леките форми на цялата материя, веднъж отделени, започват да се движат в права спираловидна линия във всички посоки. Това естествено ще образуват сферично пространство, както е обяснено по-долу. Въпреки, че тези откритията още не са научнодоказани когато този материал е подаден, учените признават, че нашата галактика трябва да бъде заобиколена от сферата на "тъмна материя". Вижте Науката за единство. ]

Г. Спираловидната енергия се движи в посока навън в сферична форма

Питащият: Концепцията, с  която сега разполагам относно процеса, като ще визирам това, което ми казахте, както и някои от материалите на Дюи Ларсън за физичните процеси, е, че интелигентната безкрайност се разширява навън от всички места към всички посоки. Тя се разширява навън равномерно, като на повърхност на мехур или балон ... Тя се разширява навън с това, което се нарича скорост на единица или скоростта на светлината ...

RA: Тази концепция е неправилна, тъй както и всяка концепция за интелигентната безкрайност. Тази концепция е вярна в контекста на един конкретен Логос, или любов, или фокуса на този Създател, който Я е избрал, така да се каже, за да бъде проявена чрез природните закони и начините на изразяването им математически или по друг начин. ( B2, S28, 10-11 )

[Забележка: Изглежда, че сдържаността на Ра да отговори на този въпрос изцяло  положително се дължи на факта, че скоростта на светлината е различна за всяко измерение и има друго представяне на честотата.]

Д. Спираловидните Енергии на Светлината в една разширяваща се сфера обособяват специфични геометрични форми за всяко измерение

[Забележка: Отново, това е област, където са необходими по-нататъшни изследвания за нашето  устройството на космоса, което Ра разглежда. Както е обяснено в "Сближаване", изследователи като д-р Ханс Джени са доказали, че сферата, базирана на Платонични Твърди Геометрични Форми се появяват в рамките на една вибрираща течност, чиито краища или възли са формирани от видими спираловидни линии. Един пример за това е както следва:


Това, което виждаме в течните вибрации важи еднакво и за плътните вибрации. Така всяка плътност е специфична геометрия. Древната  хиндуистка ведическа  космология ясно дефинираи тези геометрични форми  за всяко измерение, които най-вероятно са останали като наследство от ученията на Ра по времето на Атлантида.]

 [Забележка: Това, което  Ра ни предоставя е ясно описание на тези енергийни форми, представляващи измеренията, които се появяват на Земята, както и в рамките на човешкото енергийно поле. Ра ни обръща внимание, че значението на тези енергийни форми е във факта, че енергията  непрекъснато се излъчва от тях  и обратно се връща при  тях, особено в ъглите или възловите  точки, които Ра често се нарича „ некси „ ("nexi").

RA: Представете си, ако щете, многото силови полета на Земята в техните точни геометрични мрежи. Енергиите се вливат в равнинините на Земята, както бихте ги нарекли, от магнитно определени точки. Поради растящите нарушения на мисъл-формите според  разбирането на Закона за Единното, самата планета е виждала, че има потенциал за дисбаланс. Балансиращите пирамидални структури (построени от Конфедерацията) са били заредени с  кристали, които са създавали подходящ баланс чрез

ЕНЕРГИЙНИТЕ СИЛИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА ЕНЕРГИЯ, КОЯТО ОГРАЖДА И ОБРАЗУВА ПЛАНЕТАРНАТА СФЕРА.

[Забележка: Когато световната решетка  бе правилно картирана, както е в картата на Бекер Хегенс, включена в глава 11 от Науката за Единството , наистина се забелязва лесно как решетъчни форми образуват нашата планетарни суша. И разбира се, местоположенията на  древните пирамиди се вписват перфектно върху тези мрежови възли и линии.]

RA: Единствено духът на вливането (енергия в Голямата пирамида) все още е останал, което се дължи на изместването на тези бликащи точки , които на свой ​​ред са се изместили поради изместването на електромагнитното поле на вашата планета ... ( В1, S4, 81-82 )

RA: Любовта създава светлина, която на свой ред се превръща в любов / светлина, влива се чрез потоци в планетарната сфера според електромагнитната мрежа в определени отвори в нея или nexi.

След това тези потоци са на разположение на индивида, които, подобно на планетата, е мрежа от енергия на електромагнитни полета с отвори или nexi ( В1, S15, 144 ).

RA: Портата на интелигентната безкрайност може да се отвори само, ако е налице разбиране на процесите на вливането на интелигентна енергия за лечителя. Това са така наречените Природни Закони в континуума на вашето местно пространство / време и неговите мрежи от електромагнитни източници или nexi  на вливащата се енеригия. ( В1, S17, 164 )

RA: Четвъртото измерение е вибрационният спектър. Вашето време / континуум пространство е спираловидно обвило планетарната ви сфера в тези вибрации , както и онова, което вие бихте нарекли галактика и  това, което наричате звезда. Това ще породи в планетарната сфера електромагнитни прегрупирвания на нейните вихри за приемане на потоците на космическите сили (Интелигентна енергия), които ще изразят себе си като вибрационни мрежи, така че Земята да бъде магнетизирана в четвърто измерение, както вие бихте го нарекли. ( В1, S17, 160 )

RA: Вярно е,  че съществува взаимна връзка между енергийното поле на една същност с вашето тяло и планетарните тела, тъй като всички елементи са  конструирани с помощта на динамичното напрежение на магнитното поле.

Линиите на силата в двата случая може да се видят като спиралите на косата, когато е сплетена като плитка.  

Така  положителният и отрицателният вятър и преплетените дъгообразни геометрични форми взаимодействат в полетата на двете на геометрични отношения в енергийните полета на двата индивида, както вие бихте ги нарекли – съвкупностите на ума/тялото/духа и планетите.


RA (Положителните) адепти, след това се превръщат в живи канали за любов и светлина и са в състояние да канализират това сияние директно в планетарната мрежа на енергийните nexi. ( B2, S50, 131 )

Няма коментари:

Публикуване на коментар